EOSzineShop.nl is een handelsnaam van Artifex Graphics te Roosendaal (Fortuinstraat 52, 4701 EG, Roosendaal). Artifex Graphics staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 20081791.

Als u een bestelling plaatst bij EOSzineShop.nl zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing:

•Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Artifex Graphics gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

•Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Artifex Graphics opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

•Artikel 3 Prijs
De prijzen van alle producten die via deze Internet-site kunnen worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders is vermeld.

•Artikel 4 Levering
a. Artifex Graphics is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden.
b. De door Artifex Graphics opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
c. Levering vindt uitsluitend plaats in Nederland en uitsluitend aan personen of bedrijven die in Nederland gevestigd zijn.
d. De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling.

•Artikel 5 Aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Artifex Graphics daarvan direct op de hoogte te stellen via de telefoon dan wel e-mail.
b. Indien is aangetoond dat er onjuiste producten geleverd zijn, zal Artifex Graphics de betreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten.
c. Indien is aangetoond dat de koper een verkeerd product besteld heeft, zullen de retourzendingen uitsluitend geaccepteerd worden indien het product onbeschadigd is. Producten zullen door Artifex Graphics vervangen worden door nieuwe producten. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

•Artikel 6 Betaling
a. Koper betaalt vooraf op vermeld rekeningnummer, waarna Artifex Graphics onmiddellijk na ontvangst van de betaling over zal gaan tot verzending of
b. Koper betaalt via rembours aan de postbode of
c. Koper betaalt contant aan Artifex Graphics bij afhalen op genoemd adres.
d. De kosten voor verzending hangen af van het gewicht van de bestelling.

•Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door Artifex Graphics geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van Artifex Graphics volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering.

•Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Artifex Graphics geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. Artifex Graphics garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

•Artikel 9 Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Artifex Graphics, dan wel tussen Artifex Graphics en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Artifex Graphics, is Artifex Graphics niet aansprakelijk.

•Artikel 10 Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Artifex Graphics ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Artifex Graphics gehouden is tot enige schadevergoeding.

•Artikel 11
Wanneer door Artifex Graphics gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Artifex Graphics deze voorwaarden soepel toepast.

•Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen Artifex Graphics en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2011 - 2019 Eoszineshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel